Sivas-Yozgat Yolu üzerindeki çimento fabrikası

Sivas-Yozgat Yolu Üzerindeki Yunus Emre Kabri

İl: Sivasİlçe: DanişmentgaziAdres: Sivas-Yozgat yolu üzerindeki çimento fabrikası

Yunus Emre’nin Sivas’a giden yol üzerinde üzerinde taş olan bir mezarı olduğu ancak fabrika yapımında kaybolduğu rivayet edilmektedir (1, 2).

2021 Ağustos ayında burayı ziyaret ederek bir Yunus Emre türbesinin varlığını araştırdık. Çimento fabrikası civarında Yunus Emre’ye ait herhangi bir işaret göremedik. Mahallenin muhtarından ve bölgedeki ilgililerden de oralarda türbe olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadık.

Nitekim Abdulbâki Gölpınarlı, Sivas’a giden yol üzerinde bir türbe rivayetinden bahsetse de üzerinde durmamıştır (1):

Böyle lâf olur mu demeyin; bunu, Sâdeddin Nüzhet Ergun’a, Konya Müzesi müdür muavini rahmetli Ermenâkli şair Rüştü haber vermiş. Mezarda, üstünde bir kıt’a bulunan bir taş da varmış. Rüştü, Sâdeddin’e o kıt’ayı da yazıp vermiş. Sâdeddin, mezarının yerini hatırlayamadığı gibi kıt’ayı da bulamadı. Yahut huyu iktizâsı, hatırlamak, bulmak istemedi.

Halim Baki Kunter de Gölpınarlı’nın rivayetini araştırdığını ama bir sonuca ulaşamadığını yazar (2):

Yunus Emre’nin Sivas’a giden yol üzerinde bir mezarı olduğu ve üstünde bir de taş bulunduğu rivayeti rahmetli Sadettin Nüzhet’e bunu haber veren de Konya’da Mevlana Müzesi Müdür Muavini rahmetli Ermenekli şair Rüşdü imiş. Yunus Emre hakkında son zamanlarda yapılan neşriyat arasında bu rivayet de yer almış bulunmaktadır.

Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar adlı eserinde Sivas rivayeti kaydedilmemiştir. Bunu Sadettin Nüzhet’ten naklen neşreden Abdülbaki Gölpınarlı’dır. Gölpınarlı bu rivayetin üzerinde durmamış yalnız kaydetmekle yetinmiştir.

Muhtelif arşivlerde ve eski kaynaklar üzerinde yaptığımız incelemelerde bu rivayeti teyid eden bir kayda ve işarete rastlayamadığımız gibi, Vakıflar Arşivindeki inceleme ve araştırmalarımız da olumlu bir sonuç vermedi. Vaktile yaptığımız teşebbüs üzerine Maarif Vekaletinin gönderdiği yazıya cevaben Sivas Maarif Müdürlüğünden Vekilliğe yollanan 3/6/1943 gün ve 2580 sayılı yazıya sağl olan Sivas Orta Okulu Türkçe Öğretmeni Vehbi Cem Aşkun’un raporunda Yunus’un Sivas’ta doğmadığı ve Sivas’ta yaşamadığı ve mezarının orada olmadığı bildirilmiştir.

[…] 1962 senesinde mahallinde bizzat yaptığımız araştırmalarda da Sivas ve havalisinde Yunus’a ait maddi bir ize rastlayamadığımızı belirterek Sivas rivayeti bahsini kapatıyoruz.

 

Kaynaklar
  1. Gölpınarlı, Abdülbâki. Yunus Emre ve Tasavvuf. Remzi Kitabevi. İstanbul, 1961. S 74-84
  2. Kunter, Halim Bâki, Yunus Emre, Bilgiler-Belgeler, Ankara 1966. 78-79